ZARZĄDZANIE RZECZĄ WSPÓLNĄ NA OSIEDLACH DOMKÓW JEDNORODZINNYCH

Oferta dotycząca profesjonalnej i kompleksowej usługi w zakresie zarządu rzeczą wspólną na deweloperskich osiedlach domków jednorodzinnych, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, obejmuje następujące czynności:

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 1. Przygotowanie pełnomocnictwa dla zarządcy rzeczy wspólnej wraz z uzyskaniem podpisów od wszystkich właścicieli domków jednorodzinnych.
 2. Przygotowanie i organizacja zebrań właścicieli domków jednorodzinnych oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji.
 3. Prowadzenia i przechowywanie dokumentacji.
 4. Przygotowanie planu remontów rzeczy wspólnej.
 5. Zbieranie ofert, przeprowadzanie procedury wyboru wykonawców i dostawców.
 6. Przygotowywanie pod względem formalno – merytorycznym umów zawieranych z wykonawcami i dostawcami.
 7. Bieżąca kontrola stanu technicznego rzeczy wspólnej w tym przeglądy wynikające z prawa budowlanego i innych przepisów.

OBSŁUGA TECHNICZNA

 1. Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji.
 2. Utrzymania porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia ( w tym odśnieżanie i sprzątanie).
 3. Konserwację urządzeń małej architektury, placów zabaw oraz pielęgnacji trawników, żywopłotów i drzewostanu.
 4. Pogotowie awaryjne.
 5. Realizacja remontów.

OBSŁUGA KSIĘGOWA

 1. Prowadzenie ewidencji kosztów zarządu części wspólnej nieruchomości.
 2. Archiwizowanie księgowych dokumentów źródłowych.
 3. Otwarcie rachunku bankowego i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek, wszystkich kosztów dotyczących zarządu rzeczą wspólną.
 4. Pozyskiwanie dofinansowań, kredytów i pożytków.
 5. Windykacja należności powstałych w czasie sprawowania zarządu rzeczą wspólną – pomoc prawna w tym zakresie.
 6. Naliczanie ustawowych lub uzgodnionych odsetek za zwłokę, wysyłanie upomnień, dochodzenie na drodze sądowej należności od właścicieli na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością – pomoc prawna w tym zakresie.
 7. Dostęp do internetowej kartoteki danych, dotyczących rozliczeń z poszczególnym właścicielem domku jednorodzinnego z uwzględnieniem RODO.

OBSŁUGA PRAWNA

Zakres oferowanej usługi obejmuje następujące zadania:

 1. Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości i korygowanie błędów.
 2. Dochodzenie ewentualnych należności od poprzedniego zarządcy.
 3. Dochodzenie wydania kompletnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego zarządcy lub dewelopera.
 4. Dochodzenie napraw gwarancyjnych i z tytułu rękojmi.