WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Oferta w zakresie zakładania i zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi obejmującymi lokale mieszkalne, które są własnością jednostek samorządu terytorialnego, deweloperów, osób fizycznych oraz zakładów pracy obejmuje następujące czynności:

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 1. Zakładanie wspólnoty mieszkaniowej.
 2. Przygotowanie i organizacja zebrań właścicieli lokali mieszkalnych oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji.
 3. Dokonywanie czynności formalnych oraz czynności w zakresie postępowania administracyjnego, niezbędnych dla funkcjonowania nieruchomości.
 4. Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i mieszkańców
 5. Prowadzenie korespondencji.
 6. Przygotowywanie umów na dostawę mediów do nieruchomości wspólnej
 7. Zbieranie ofert, przeprowadzanie procedury wyboru wykonawców i dostawców.
 8. Przygotowanie planów remontowych, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych
 9. Przygotowywanie pod względem formalno – merytorycznym umów zawieranych z wykonawcami i dostawcami.
 10. Nadzór nad pracami firm wykonujących remonty i modernizacje, dokonywanie odbiorów prac.
 11. Doradztwo i pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia części wspólnej nieruchomości (negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych)
 12. Bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości w tym przeglądy wynikające z prawa budowlanego i innych przepisów.

OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI

 1. Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji.
 2. Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia ( w tym odśnieżanie     i sprzątanie).
 3. Konserwacja urządzeń małej architektury, placów zabaw oraz pielęgnacji trawników, żywopłotów i drzewostanu.
 4. Zapewnienie wywozu nieczystości stałych.
 5. Pogotowie awaryjne.
 6. Realizacja remontów.

OBSŁUGA KSIĘGOWA

 1. Ewidencja przychodów wraz z analizą ich pochodzenia.
 2. Ewidencja kosztów wraz z analizą ich powstawania.
 3. Archiwizowanie księgowych dokumentów źródłowych.
 4. Otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
 5. Pozyskiwanie dofinansowań, kredytów i pożytków.
 6. Windykacja należności powstałych w czasie realizacji umowy – pomoc prawna w tym zakresie.
 7. Naliczanie ustawowych lub uzgodnionych z członkami wspólnoty, odsetek za zwłokę, wysyłanie upomnień, dochodzenie na drodze sądowej należności od właścicieli na pokrycie kosztów  zarzadzania nieruchomością – pomoc prawna w tym zakresie
 8. Dostęp do internetowej kartoteki członka wspólnoty z uwzględnieniem RODO

OBSŁUGA PRAWNA

 1. Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości i korygowanie błędów takich jak np.: błędne obliczenia udziałów w częściach wspólnych nieruchomości wykreślanie nienależnych hipotek.
 2. Korygowanie innych nieprawidłowości.
 3. Dochodzenie ewentualnych należności od poprzedniego zarządcy.
 4. Dochodzenie wydania kompletnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego zarządcy lub dewelopera.
 5. Dochodzenie napraw gwarancyjnych i z tytułu rękojmi.